+48 668 103 272

Klauzura informacyjna

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Aleksandra Dmytrasz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży StarTours, Podmurna 61, 87-100 Toruń,NIP: 7651494225, REGON: 341307378, tel. 56 655 00 66, e-mail: biuro@startours.com.pl (zwana dalej Administratorem);
 2. Powołaliśmy osobę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@startours.com.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji.
  2. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  3. bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  4. w celu realizacji Pani/Pana praw, aktualizacji Pani/Pana danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  6. w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub kontaktu telefonicznego na podany przeze numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  7. w celu uzyskania dokumentów wizowych lub zezwoleń na pobyt w danym kraju i w tym zakresie do uzyskania kopii Państwa dokumentów tożsamości, jeżeli ich uzyskanie jest wymagane przepisami prawa,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane lub przetwarzane na zasadzie powierzenia przetwarzania przez naszych podwykonawców lub zleceniobiorców wykonujących na naszą rzecz poszczególne czynności związane z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy, tj. administrator strony internetowej, biuro księgowe, operatorzy linii lotniczych, operatorzy transportu morskiego lub wodnego śródlądowego, operatorzy przewozów kolejowych, operatorzy przewozów drogowych, hotele, hostele, noclegownie, towarzystwa ubezpieczeniowe, agenci turystyczni, biura podróży, pośrednicy, rezydenci w kraju pobytu, muzea, restauracje, kawiarnie lub inne ustalone lokale gastronomiczne, wypożyczalnie pojazdów, szpitale i inne jednostki służby zdrowia.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Pani/Pana danych innym podmiotom, niezwłocznie Panią/Pana o tym poinformujemy poprzez wiadomość elektroniczną, telefoniczną lub komunikat na stronie internetowej. Przekażemy Pani/Panu szczegółowe informacji o wybranych podmiotach przetwarzających Pani/Pana dane lub mających do nich dostęp w chwili zawarcia umowy lub w trakcie jej wykonania.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku zawarcia umowy obejmującej organizację imprezy turystycznej w kraju leżącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Każdorazowo zostanie Pani/Pan poinformowany o tym, do jakiego kraju mogą trafić Pani/Pana dane przed zawarciem umowy lub w trakcie jej wykonania, zaś w razie wyboru kraju niegwarantującego należytego stopnia ochrony danych osobowych, możemy zastrzec odebranie od Pani/Pana jednorazowej zgody na przekazanie danych do podmiotów w takim kraju.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich przekazania. Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych Administratora, zaś dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone;
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
 4. posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,
 7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 8. Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 7 do 11 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowelub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@startours.com.pl
 9. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowelub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@startours.com.pl
 10. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. Pani/Pana dane osobowe przekazuje Pani/Pan w sposób całkowicie dobrowolny. W razie braku podania danych niezbędnych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli świadczyć usług na Pani/Pana rzecz. Natomiast w przypadku braku wskazania adresu e-mail lub numeru telefonu nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować mailowo lub telefonicznie w związku z wykonaniem umowy lub w innych przypadkach związanych ze świadczeniem usług wykonaniem umów lub działaniami marketingowymi.
[uniset_rodo_zgoda_przycisk]